Vajiravudh News

 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 5S

 

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สายงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม 5S ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้เชิญ รศ.ดร.สมควร โพธิ์ทอง พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ (SMART) การยิ้มแย้มแจ่มใส (SMILE) การรู้จักกาลเทศะ (SENIORITY) ความมีน้ำใจ (SPIRIT) และความจริงใจ (SINCERITY) รวมถึงให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อนใหม่และสามารถปรับตัวร่วมกันได้ดี อีกทั้ง เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยในตอนท้ายนายเดชนะ สิโรรส รองผู้บังคับการสายงานกิจการนักเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมกันสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารวชิราวุธ 100 ปี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |  3 |