|  ปีการศึกษา 2562 | 2563 |  
 
พิธีการ-กิจกรรมวชิราวุธวิทยาลัย
 
     
     
     
     
ประชาสัมพันธ์
 
     
     
     
     
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
 
     
     
     
เสวนา อบรม สัมมนา
 
     
     
     
โรงเรียน
 
   
   
   
   
   
ทุนและรางวัล
 
15 ก.ย. 63 ทุนและรางวัล : การสมัครรับรางวัลท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา  มาลากุล ณอยุธยา ปีการศึกษา 2563
     - การดำเนินงานเกี่ยวกับรางวัลท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา
     - ใบสมัคร
     - ระเบียบการรับสมัคร
18 ธ.ค. 63 ทุนและรางวัล : ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอคณะกรรมการรางวัลท่านผุ้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563
     
     
วิชาการ
 
14 พ.ค. 63 งานทะเบียนวัดผล : รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
|| 
ป.4  ||  ป.5  ||  ป.6  ||  ม.1  ||  ม.2  ||  ม.3  ||  ม.4  ||  ม.5  ||  ม.6  ||
8 พ.ย. 63 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศ นักเรียนที่ได้ผลการเรียน "0", "ร" การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
|| 
ม.1  ||  ม.2  ||  ม.3  ||  ม.4  ||  ม.5  ||  ม.6  ||
8 พ.ย. 63 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
|| 
ป.4  ||  ป.5  ||  ป.6  ||  ม.1  ||  ม.2  ||  ม.3  ||  ม.4  ||  ม.5  ||  ม.6  ||
23 ก.พ. 64 งานแนะแนว : ประกาศผลการพิจารณานักเรียนเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564
23 ก.พ. 64 งานแนะแนว : รายชื่อนักเรียนเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564
31 มี.ค. 64 งานแนะแนว : ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (กรณี นักเรียนสอบไม่ผ่าน แก้ไขผลการเรียน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 8 เมษายน 2564 โดยติดต่อครูประจำวิชา)
|| คลิกเพื่อตรวจผลการสอบ || คู่มือการใช้งาน ||
     
     
อำนวยการ
 
     
     
     
     
     
สำนักงานผู้บังคับการ
 
     
     
     
กีฬา
 
     
     
     
ดนตรี
 
     
     
     
ละคร
 
   
   
   
กิจกรรม
 
     
     
     
กิจกรรมต่างประเทศ
 
   
   
   
   
ของที่ระลึกโรงเรียน