Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
“นครสวรรค์เกมส์” ณ จังหวัดนครสวรรค์

 
          ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัย เป็นตัวแทนเขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” จำนวน 2 ประเภท คือ ประเภท 7 คน และประเภท 15 คน ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างประสบการณ์ในด้านกีฬาระดับประเทศ พร้อมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ความมีระเบียบวินัย และความมีน้ำใจนักกีฬา โดยผลการแข่งขัน วชิราวุธวิทยาลัยได้รับเหรีญทองทั้ง 2 ประเภท อีกทั้งนายพิรุณ ธัญญศิริ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ประเภท 7 คน นายภัทรวัฒน์ เอื้อศิริพันธุ์ ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภท 7 คน และนายต้นสัก สุนทรเกตุ ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภท 15 คน ณ สนามกีฬาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |  34  |