Vajiravudh News

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด
(Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach : TLSOA)

 

          ระหว่างวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach : TLSOA) โดยเชิญวิทยากร รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง (Critical Thinking) ให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนของประเทศญี่ปุ่น โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมจำนวน 89 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนวมภูมินทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |  3 |