Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย
จัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับค่ายลูกเสือ

 

          เมื่อวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัยจัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับค่ายลูกเสือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายฝึกอบรมกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากสิ่งแวดล้อมจริง ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยใช้กระบวนการลูกเสือฝึกทักษะ การทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคี การวางแผนงาน รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |