Vajiravudh News

 

ตัวแทนนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน “PIM Robotics Playground 2023”

 

          ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัย ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “PIM Robotics Playground 2023” ซึ่งเป็นมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทหุ่นยนต์และโครงงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ พัฒนาความสามารถนักเรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การประดิษฐ์คิดค้นและทดลองปฏิบัติจริง การทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้ตระหนักถึงการแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยี นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยผลการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์ วชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 และรางวัลชมเชย 3 รางวัล และประเภทโครงงาน ได้รับเหรียญทองแดง 3 รางวัล และรางวัลชมเชย 1 รางวัล ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |