Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย นำนักเรียนเข้าค่าย STEM
ณ ซับใต้แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา

 

          ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่าย STEM ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการบูรณาการความรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย สู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงฝึกฝนและเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปต่อยอดกับการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป ณ ซับใต้แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |