Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย จัดแสดงละครวิพิธทัศนา "ด้วยรักและนาฏศิลป์"

 

          เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 วชิราวุธวิทยาลัยจัดการแสดง วิพิธทัศนา “ด้วยรักและนาฏศิลป์” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารนวมภูมินทร์ โดยอันเชิญบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มาจัดแสดงในรูปแบบ วิพิธทัศนาประกอบด้วย การแสดงเทพตำนานชุด “พระคเณศเสียงา” ซึ่งตัดตอนมาจากบทละครเบิกโรง เรื่องดึกดำบรรพ์ ชุดพระคเณศเสียงา และการแสดงละครรำเรื่อง ท้าวแสนปม ตอน “สารสื่อรัก” การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุด “หนุมานชูกล่องดวงใจ” และการบรรเลงดนตรีไทยของระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยผู้แสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า วชิราวุธวิทยาลัย โดยเชิญนักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และชมรมโขนละคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มาร่วม เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจ ได้ฝึกทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการแสดงและทำการแสดงจริง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของไทย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |