รางวัลพระราชนิพนธ์ รางวัลการเรียนวิทยาศาสตร์ รางวัลพระยาปรีชานุสาสน์ Shrewsbury School รางวัลท่านผู้หญิง
ดุษฎีมาลา  มาลากุล ณ อยุธยา
 ทุน Vajiravudh College ‐ Cranbrook Schools ทุน Vajiravudh College -
King’s College Scholarship
   
 

  รางวัลการเรียนวิทยาศาสตร์

 

          นายแอล. เจ. รอบินส์ เคยเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ท่านเป็นผู้มีความสามารถสูงดังปรากฏใน หนังสือประชุมพงศาวดาร เล่ม ๔๕ เรื่อง รวมจดหมายเหตุราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ ซึ่งเป็นหนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิณเทพเฉลิม บุนนาค เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๐ ว่า สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ นายกราชบัณฑิตยสภาได้ขอให้นาย แอล เจ รอบบินส์ ครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเป็นผู้แปลจดหมายเหตุราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ และในปีเดียวกันนี้ (ตรงกับ ค.ศ.๑๙๒๗) นายแอล เจ รอบบินส์ยังได้มีชื่อเป็นสมาชิกของ The Siam Society (สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗) โดยระบุหน่วยงานต้นสังกัดคือ วชิราวุธวิทยาลัย

 

          เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ นายแอล. เจ. รอบินส์ ซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ของวชิราวุธวิทยาลัยเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนและชื่นชมว่าการเรียนการสอนวิทยาสตร์ของวชิราวุธวิทยาลัยมีความก้าวหน้าขึ้นมาก จึงมีความศรัทธาส่งเงินจำนวน ๕๐๐ เหรียญอเมริกันมาให้แก่พระยาปรีชานุสาสน์ผู้เคยเป็นผู้บังคับการในสมัยที่นายรอบินส์สอนอยู่เพื่อสร้างถ้วยวิทยาศาสตร์สำหรับจารึกนามผู้ที่สอบได้ที่หนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เรียนดี พระยาปรีชานุสาสน์ได้นำถ้วยขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระราชทาน และได้มอบถ้วยนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลประจำปีการศึกษา ๒๕๐๙

 
 

  ประวัติผู้ถวายถ้วยรางวัล

 

          จากหนังสือประชุมพงศาวดาร เล่ม ๔๕ เรื่อง รวมจดหมายเหตุราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษเมื่อพ.ศ.๒๔๐๐ เป็นหนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิณเทพเฉลิม บุนนาค เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๐ สมเด็จ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นายกราชบัณฑิตยสภาได้ขอให้นาย แอล เจ รอบบินส์ ครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนวชิราวุธเป็นผู้แปลจดหมายเหตุราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ

 

          และในปี ๒๔๗๐ (ค.ศ.๑๙๒๗) นี้ นายแอล เจ รอบบินส์ยังได้มีชื่อในทะเบียนของ The Siam Society (สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗) โดยระบุหน่วยงานต้นสังกัดคือ วชิราวุธวิทยาลัย

 

          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงเป็นองค์อุปถัมภก สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ นักวิชาการชั้นนำ นายกหอสมุดวชิรญาณในขณะนั้น ดำรงตำแหน่งองค์อนูปถัมภก เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์คนแรก ในฐานะผู้มีเกียรติคุณความดีทางวรรณคดีและวิทยาศาสตร์ ท่านได้เปิดห้องสมุดส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบให้สมาชิกใช้ด้วย สมาคมประสงค์จะส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับศิลป ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง


 
I asked Mr. L. J. Robbins BA English teacher at the Vajiravudh College who has a good knowledge of Siamese to translate into English a paper on Siamese embassies to Europe which I have published some years ago.
 
 
 
 
 

  รายนามนักเรียนที่สอบไล่ได้ที่ ๑ ในวิชาวิทยาศาสตร์ การสอบไล่มัธยมศึกษาตอนปลาย

 
ปีการศึกษา ๒๕๐๙ นายอภิพร  ภาษวัธน์ คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๑๐ นายดาวฤกษ์  สินธุวณิชย์ คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๑๑ นายสุริยา  ณ นคร คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๑๒ นายปริญญา  ธีรมงคล คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๑๓ นายอภินันท์  ณ นคร คณะจิตรลดา
  นายชัยวัฒน์  เยาวพงศ์ศิริ คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๑๔ นายวิพงศ์  เตชะพูนผล คณะดุสิต
  นายธีระ  รัตนศักดิ์ คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๑๕ นายทวิป  กิตยาภรณ์ คณะดุสิต
  นายพิเศษศักดิ์  วัฒนศิริ คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๑๖ นายธรรม์พงษ์  รังสิภัทร คณะผู้บังคับการ
  นายจัดพล  วุฑฒกนก คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๑๗ นายฉัตรินทร์  นพจินดา คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๑๘ นายไชย  ณ ศิลวันต์ คณะดุสิต
  นายชัยยันต์  อัคควัฒน์ คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๑๙ นายเฉลียว  พูลศิริปัญญา คณะจิตรลดา
  นายพรศักดิ์  สงบกุล คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๒๐ นายชาญวิทย์  มงคลเลาหกิจ คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๒๑ นายเฉลิมชาติ  วรรณพฤกษ์ คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๒๒ นายสมบูรณ์  จิระวัฒนาสมกุล คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๒๓ นายอาทิตย์  อุดมศักดิ์ คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๒๔ นายวิวัฒน์  เหมานนท์ คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๒๕ นายอนันต์  สันติวิสุทธิ์ คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๒๖ นายสยม สโรบล คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๒๗ นายศักดิ์สมาน  วรรธนะภูติ คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๒๘ นายอภิชัย  ไชยโรจน์ คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๒๙ นายธีระพงษ์  สุขไพศาล คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๓๐ นายจารุวัฒน์  ศรีสุข คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๓๑ นายปรัชญา  สุขอุดม คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๓๒ นายโอภาส  นุ่มนาค คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๓๓ นายพิชัยวุฒ  ประพุทธนิติสาร คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๓๔ นายอดิเทพ  ปัทมดิลก คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๓๕ นายนคร  อัษฎามงคล คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๓๖ นายสาวิน  กุลจรรยาวิวัฒน์ คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๓๗ นายตฤน  ณ อัมพร คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๓๘ นายจุมพล  ผลประเสริฐ คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๓๙ นายอาณัติ  วิทยวินิต คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๔๐ นายศักดิ์สิทธิ์  ลีเลิศยานนท์ คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๔๑ นายอุรินทร์  อินทะสุข คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๔๒ นายตวงธรรม  อเนกภูริธนัง คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๔๓ นายชินณุวัฒน์  สงวนเสริมศรี คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๔๔ นายอภิรักษ์  จิวเฉลิมมิตร คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๔๕ นายสิทธิพงษ์  นับสุวรรณ์ คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๔๖ นายฉัตรชัย  เทพอภิชัยกุล คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ นายเคียงชน  อำนวยสิทธิ์ คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ นายธีรวีร์  ทิพย์วราธรณ์ คณะศักดิ์ศรี
ปีการศึกษา ๒๕๔๙ นายดิสถ์ทัศน์  กนกรักษี คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ นายก้องเกียรติ์  เพียรประสพ คณะศักดิ์ศรี
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ นายพัฒนสุทธิ์  อุ่นสมบัติ ณะศักดิ์ศรีมงคล
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ นายภากร  สุระชิต คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นายปองภพ  นุกูลกิจ คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นายภูมิ  เพิ่มพูลสมบัติ คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นายวงศธร  สี่หิรัญวงศ์ คณะจงรักภักดี
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายกล้าเกิด  ตรีวัฒนสุวรรณ คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นายพิรวุฒิ  บูรณะสัมฤทธิ คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นายวีระเกียรติ  เจริญสถาพงษ์ คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นายนาวิน  งามภูพันธ์ คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นายศิริภพ  ไชยศิริ คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๖ นายธนกร  ฉายเฉลิมวงศ์ คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๖ นายชานน  มาลัยกฤษณะชลี คณะจงรักภักดี
ปีการศึกษา ๒๕๖ นายธนัช  หวานกิจเจริญ คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๖ นายณัฐพัชร์  วัชระสวัสดิ์ คณะพญาไท
     
     
          หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ คณะจงรัก และคณะภักดี รวมพื้นที่เป็นคณะเดียว ชื่อ คณะจงรักภักดี
  คณะศักดิ์ศรี และคณะมงคล รวมพื้นที่เป็นคณะเดียว ชื่อ คณะศักดิ์ศรีมงคล