รางวัลพระราชนิพนธ์ รางวัลการเรียนวิทยาศาสตร์ รางวัลพระยาปรีชานุสาสน์ Shrewsbury School รางวัลท่านผู้หญิง
ดุษฎีมาลา  มาลากุล ณ อยุธยา
 ทุน Vajiravudh College ‐ Cranbrook Schools ทุน Vajiravudh College -
King’s College Scholarship
   
 

  ทุน Vajiravudh College - King’s College Scholarship

 

          King’s College ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.๑๘๙๖ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นโรงเรียนสหศึกษามีนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ

          วชิราวุธวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า King’s College เป็นสถาบันการศึกษาที่พร้อมด้วยสรรพสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนรู้ และมีจุดมุ่งหมายหลักในการให้การศึกษาและพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม เพื่อฝึกเยาวชนให้พร้อมที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้นำของประเทศต่อไปซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย ดังนั้นในปีพ.ศ.๒๕๔๐ วชิราวุธวิทยาลัยจึงได้ทำข้อตกลงกับ King’s College ว่า ในแต่ละปี King’s College จะรับนักเรียนดีเด่นจากวชิราวุธวิทยาลัยจำนวน คน ไปเรียนเป็นระยะเวลา ปี โดยวชิราวุธวิทยาลัยได้จัดทุนการศึกษาบางส่วนให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก และเริ่มดำเนินการมอบทุน Vajiravudh College – King’s College Scholarship ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ โครงการดังกล่าวได้ยุติลงเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๘ และเริ่มการให้ทุนการศึกษาอีกครั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๓

 
 

  รายนามนักเรียนทุน Vajiravudh College - King’s College Scholarship

 
ปีการศึกษา ๒๕๔๑ นายณดล  ไชยเสวี คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๔๒ นายชัชวาลย์  วัฒนะคีรี คณะจงรัก
ปีการศึกษา ๒๕๔๓ นายปรีดี  หงสต้น คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๔๔ นายก้องปราปต์  ปิ่นทอง คณะจงรัก
ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ไม่มีการคัดเลือก  
ปีการศึกษา ๒๕๔๖ นายมานะพันธุ์  วงศ์พิวัฒน์ คณะศักดิ์ศรี
  นายณฉัตร  ลิ่มทอง คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ นายวรธรรม  กลิ่นทอง คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ ไม่มีการคัดเลือก  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นายอติพล  ตันติฉันทะวงศ์ คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นายชวกร  ดังโกสินทร์ คณะจงรักภักดี
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายเอกราช  มอเซอร์ คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นายไรวินท์  วัฒนนาวิน คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นายศักดิพัฒน์  เกิดผล คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นายณัฐวัตร  พงษ์สะอาด คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นายปารมี  โฆษิตกิตติวณิชย์ คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นายพีรกานต์  ผดุงภักดีวงศ์ คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นายธรรมนันท์  ธรรมธรานนท์ คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายพลภัทร  แก้วพวงงาม คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นายชยธร  แง้เจริญกุล คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นายปัญญ  วงศ์เพ็ชร์วิเชียร คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ นายจิรกร  นำไพศาล คณะดุสิต
     
     
          หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ คณะจงรัก และคณะภักดี รวมพื้นที่เป็นคณะเดียว ชื่อ คณะจงรักภักดี
  คณะศักดิ์ศรี และคณะมงคล รวมพื้นที่เป็นคณะเดียว ชื่อ คณะศักดิ์ศรีมงคล