โดย อ.วรชาติ มีชูบท

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |

ก่อนหน้า  |  ๘๑  |  ๘๒  |  ๘๓  |  ๘๔  |  ๘๕  |  ๘๖  |  ๘๗  |  ๘๘  |  ๘๙  |  ๙๐  |  ถัดไป  |

 

๘๕. สถานภาพวชิราวุธวิทยาลัย (๗)

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท

ในงานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล ณ วชิราวุธวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทอดพระเนตรผลงานศิลปะของนักเรียน  ณ ตึกวชิรามงกุฎ

ในงานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล

 

 

 

 

การแสดงหน้าพระที่นั่งในงานพระราชประกาศนียบัตรและรางวัล

 

 

 

 
 

 

ก่อนหน้า  |  ๘๑  |  ๘๒  |  ๘๓  |  ๘๔  |  ๘๕  |  ๘๖  |  ๘๗  |  ๘๘  |  ๘๙  |  ๙๐  |  ถัดไป  |

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |