โดย อ.วรชาติ มีชูบท

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |

ก่อนหน้า  |  ๗๑  |  ๗๒  |  ๗๓  |  ๗๔  |  ๗๕  |  ๗๖  |  ๗๗  |  ๗๘  |  ๗๙  |  ๘๐  |  ถัดไป  |

 

๘๐. สถานภาพวชิราวุธวิทยาลัย (๒)

 

นายภิญโญ สาธร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐

 

 

          เมื่อนายภิญโญ สาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในตำแหน่งนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ได้นำเสนอบทวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของ “วชิราวุธวิทยาลัย” ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ แล้ว ในวันเดียวกันนั้นนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยก็ได้มอบหมายให้ครูจิต พึ่งประดิษฐ์ รองผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ในตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ ตัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องสถานภาพปัจจุบันของวชิราวุธวิทยาลัยให้นายกและคณะกรรมการอำนวยการฯ ทราบภายในเจ็ดวัน

 

 

ครูจิต พึ่งประดิษฐ์

รองผู้บังคับการ และอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชา วชิราวุธวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๒๕

 

 

          ครูจิต พึ่งประดิษฐ์ จึงได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องสถานภาพปัจจุบันของวชิราวุธวิทยาลัยให้นายกและคณะกรรมการอำนวยการฯ ทราบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ก่อนหน้า  |  ๗๑  |  ๗๒  |  ๗๓  |  ๗๔  |  ๗๕  |  ๗๖  |  ๗๗  |  ๗๘  |  ๗๙  |  ๘๐  |  ถัดไป  |

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |