| ปีการศึกษา 2566 | 2567 |  

 

เยี่ยมชมโรงเรียน
       
       
การประชุม
โรงเรียน
       
       
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     สายงานกิจการนักเรียน
       
       
       
     สายงานวิชาการ
       
       
     สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
       
       
     สายงานบริหาร
          สถานพยาบาล
       
       
ศึกษาดูงาน
    โรงเรียน
       
     ฝ่ายกิจการนักเรียน
          คณะเด็กเล็ก
       
          โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
       
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
       
ทัศนศึกษา
       
ทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร
       
       
พิธีส่งใบคะแนน
       
       
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
11 พ.ค. 67: วชิราวุธฯ จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 31 พ.ค. 67: วชิราวุธฯ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
6 มิ.ย. 67: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย 9 มิ.ย. 67: ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความสำคัญของจดหมายเหตุ" เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล
17 มิ.ย. 67: พิธีทำบุญตักบาตรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 20 มิ.ย. 67: กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
25 มิ.ย. 67: พิธีรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567    
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
26-30 พ.ค. 67: วชิราวุธฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพสำหรับยุวทูตสันติภาพของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 1 มิ.ย. 67: วชิราวุธฯ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 มิ.ย. 67: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 9 มิ.ย. 67: พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรคต
11 ก.ค. 67: พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2567    
       
       
กิจกรรมคณะ
     ภายในโรงเรียน
          คณะเด็กโต
       
       
          คณะเด็กเล็ก
       
       
กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
6 ก.ค. 67: กิจกรรมเปิดบ้านแนะนำแนวการศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ TCAS68 ในงาน CRA Road Show 2025    
       
       
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัยและคุณภาพชีวิต
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบและเทคโนโลยี
       
       
กิจกรรมศูนย์/งาน/แผนก
     ศูนย์แนะแนว
       
       
     งานจดหมายเหตุ
       
       
     งานห้องสมุด
       
       
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน
       
       
กิจกรรมฝ่ายกิจกรรม
       
       
กิจกรรมดนตรี
     ภายในโรงเรียน
       
       
     วงจุลดุริยางค์
       
       
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงโยธวาทิต
       
     วงหัสดนตรี
       
     วงดนตรีไทยเด็กเล็ก
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
     วงปี่สก็อต
8-9 มิ.ย. 67: วงปี่สก็อต วชิราวุธวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับเยาวชน นการแข่งขัน South East Asia Pipe Band Championships 2024    
       
     วงดนตรีไทย
       
       
     วงโยธวาทิต
       
       
กิจกรรมกีฬา
       
       
     ภายในโรงเรียน
     กรีฑา
       
     กีฬาครู-นักเรียน ม.6
       
     เทเบิลเทนนิส
       
       
     บาสเกตบอล
       
       
     แบดมินตัน
       
       
     ฟุตบอล
       
       
     มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
24 มิ.ย.-6 ก.ค. 67: วชิราวุธวิทยาลัย จัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2567    
       
       
     ระเบียบแถว
       
     ว่ายน้ำ
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
     กรีฑา
       
       
     เทควันโด
       
       
     บาสเกตบอล
       
       
     ฟุตบอล
       
       
     มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
       
       
     ว่ายน้ำ
       
       
     สควอช
       
       
     กีฬาเด็กเล็ก
          มินิรักบี้
       
       
กิจกรรมสมาคม
     สมาคมโต้วาที
       
     สมาคมถ่ายรูป
       
     สมาคมบันเทิง
       
     สมาคมศิลปวัฒนธรรม
       
     สมาคมหนังสือพิมพ์
       
     สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
       
กิจกรรมพัฒนาทวีปัญญา
     กิจกรรม ...
       
          ิจกรรม ...
       
       
          ิจกรรม ...
       
       
          ิจกรรม ...
       
       
     กิจกรรม ...
       
       
     กิจกรรม ...
       
       
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
       
       
กิจกรรมศิลปะและออกแบบ
       
       
กิจกรรมทักษะการคิด
       
       
กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
     ระดับประถมศึกษา
       
       
     ระดับมัธยมศึกษา
       
       
กิจกรรมรักษาดินแดน
       
       
กิจกรรมลูกเสือ
1 ก.ค. 67: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี    
       
       
กิจกรรมต่างประเทศ