| ปีการศึกษา 2566 | 2567 |  

 

เยี่ยมชมโรงเรียน
       
       
การประชุม
โรงเรียน
       
       
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     สายงานกิจการนักเรียน
       
       
       
     สายงานวิชาการ
       
       
     สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
       
       
     สายงานบริหาร
          สถานพยาบาล
       
       
ศึกษาดูงาน
    โรงเรียน
       
     ฝ่ายกิจการนักเรียน
          คณะเด็กเล็ก
       
          โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
       
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
       
ทัศนศึกษา
       
ทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร
       
       
พิธีส่งใบคะแนน
       
       
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
11 พ.ค. 67: วชิราวุธฯ จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 31 พ.ค. 67: วชิราวุธฯ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
6 มิ.ย. 67: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย    
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
26-30 พ.ค. 67: วชิราวุธฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพสำหรับยุวทูตสันติภาพของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 1 มิ.ย. 67: วชิราวุธฯ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 มิ.ย. 67: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 9 มิ.ย. 67: พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรคต
       
       
กิจกรรมคณะ
     ภายในโรงเรียน
          คณะเด็กโต
       
       
          คณะเด็กเล็ก
       
       
กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
       
       
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัยและคุณภาพชีวิต
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบและเทคโนโลยี
       
       
กิจกรรมศูนย์/งาน/แผนก
     ศูนย์แนะแนว
       
       
     งานจดหมายเหตุ
       
       
     งานห้องสมุด
       
       
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน
       
       
กิจกรรมฝ่ายกิจกรรม
       
       
กิจกรรมดนตรี
     ภายในโรงเรียน
       
       
     วงจุลดุริยางค์
       
       
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงโยธวาทิต
       
     วงหัสดนตรี
       
     วงดนตรีไทยเด็กเล็ก
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงดนตรีไทย
       
       
     วงโยธวาทิต
       
       
กิจกรรมกีฬา
       
       
     ภายในโรงเรียน
     กรีฑา
       
     กีฬาครู-นักเรียน ม.6
       
     เทเบิลเทนนิส
       
       
     บาสเกตบอล
       
       
     แบดมินตัน
       
       
     ฟุตบอล
       
       
     มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
       
       
     ระเบียบแถว
       
     ว่ายน้ำ
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
     กรีฑา
       
       
     เทควันโด
       
       
     บาสเกตบอล
       
       
     ฟุตบอล
       
       
     มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
       
       
     ว่ายน้ำ
       
       
     สควอช
       
       
     กีฬาเด็กเล็ก
          มินิรักบี้
       
       
กิจกรรมสมาคม
     สมาคมโต้วาที
       
     สมาคมถ่ายรูป
       
     สมาคมบันเทิง
       
     สมาคมศิลปวัฒนธรรม
       
     สมาคมหนังสือพิมพ์
       
     สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
       
กิจกรรมพัฒนาทวีปัญญา
     กิจกรรม ...
       
          ิจกรรม ...
       
       
          ิจกรรม ...
       
       
          ิจกรรม ...
       
       
     กิจกรรม ...
       
       
     กิจกรรม ...
       
       
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
       
       
กิจกรรมศิลปะและออกแบบ
       
       
กิจกรรมทักษะการคิด
       
       
กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
     ระดับประถมศึกษา
       
       
     ระดับมัธยมศึกษา
       
       
กิจกรรมรักษาดินแดน
       
       
กิจกรรมลูกเสือ
       
       
       
กิจกรรมต่างประเทศ