| ปีการศึกษา 2565 | 2566 |  

 

เยี่ยมชมโรงเรียน
1 พ.ย. 66: โรงเรียนปัญญาประทีปศึกษาดูงาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย    
       
การประชุม
โรงเรียน
       
       
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     สายงานกิจการนักเรียน
8 มิ.ย. 66: การอบรม Drive Learning Growth with Generative AI 10 มิ.ย. 66: การอบรม "ความปลอดภัยจากอัคคีภัย" สำหรับบุคลากรและนักเรียน
10-11 มิ.ย. 66: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ "ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น"    
       
     สายงานวิชาการ
2-3 มิ.ย. 66: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (TLSOA) 12 ต.ค. 66: วชิราวุธฯ ศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
     สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
       
       
     สายงานบริหาร
          สถานพยาบาล
       
       
ศึกษาดูงาน
    โรงเรียน
       
     ฝ่ายกิจการนักเรียน
          คณะเด็กเล็ก
       
          โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
       
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
       
ทัศนศึกษา
       
ทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร
       
       
พิธีส่งใบคะแนน
       
       
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
8 พ.ค. 66: งานการบรรยายพิเศษ "การรู้เท่าทัน Social Media" 16 พ.ค. 66: การปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566
21 พ.ค. 66: การตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 2 มิ.ย. 66: การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2566
8 มิ.ย. 66: การอบรม Drive Learning Growth with Generative AI 10 มิ.ย. 66: การอบรม "ความปลอดภัยจากอัคคีภัย" สำหรับบุคลากรและนักเรียน
10-11 มิ.ย. 66: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ "ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น" 25 มิ.ย. 66: พระอาจารย์ชยสาโร (พระธรรมพัชรญาณมุนี) บรรยายพิเศษ "แนวทางการบริหารโรงเรียนและกรศึกษา"
13 ก.ค. 66: พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 21 ก.ค. 66: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาฯ พระราทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย
3 ก.ย. 66: พระธรรมวชิรเมธี (เจ้าคุณมีชัย) บรรยายธรรม เรื่อง "ความอดทน" 16 ก.ย. 66: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี VC-MCKK ครั้งที่ 59
20 ก.ย. 66: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาฯ พระราทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย 27 ต.ค. 66: Joint Concert Vajiravudh College and Oundle School
1 พ.ย. 66: โรงเรียนปัญญาประทีปศึกษาดูงาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย 25 พ.ย. 66: พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
27 พ.ย. 66: กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2566 20 ธ.ค. 66: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย
29 ธ.ค. 66: พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย ปีที่ 113 13 ม.ค. 67: Gala Day 2024 : The Gala Returns
27 ม.ค. 67: วชิราวุธวิทยาลัย จัดแสดงละครวิพิธทัศนา "ด้วยรักและนาฏศิลป์    
       
     ภายนอกโรงเรียน
3 มิ.ย. 66: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 มิ.ย. 66: วชิราวุธวิทยาลัยศึกษาดูการงานบริหารจัดการองค์กรและการศึกษา ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
1 ก.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมพิธีทบทวคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 22 ก.ค. 66: พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
23 ก.ค. 66: พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 28 ก.ค. 66: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
11 ส.ค. 66: กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 12 ส.ค. 66: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
23-30 ส.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยได้รับเชิญเข้าร่วม Seiko Global Development Conference (SGDC) ครั้งที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น 28 ก.ย. 66: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมงานวันพระราชทานธงชาติไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี
12 ต.ค. 66: วชิราวุธฯ ศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 ต.ค. 66: วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
23 ต.ค. 66: พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566  13 พ.ย. 66: วชิราวุธวิทยาลัย ร่วมรับเสด็จฯ ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตร
25 พ.ย. 66: พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ สวนลุมพินี 26 พ.ย. 66: วชิราวุธฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ร.6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่ 98 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
5 ธ.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่ม ถวาย ร.9 เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ    
       
       
กิจกรรมคณะ
     ภายในโรงเรียน
          คณะเด็กโต
28 พ.ค. 66: พิธีทำบุญคณะ ปีการศึกษา 2566    
       
          คณะเด็กเล็ก
19 พ.ย. 66: พิธีทำบุญคณะเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2566    
       
กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
2-3 มิ.ย. 66: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (TLSOA) 25 ส.ค. 66: นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (EDU FAIR)
12 ก.ย. 66: VC SINGING CONTEST 2023 21 ก.ย. 66: วชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัล จากการแข่งขันนำเสนอโครงการ (Pitching) ภายใต้หัวข้อ Cyber Bullying
       
       
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7-8 ต.ค. 66: ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน A-Math ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์    
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัยและคุณภาพชีวิต
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 ม.ค. 67: กิจกรรม One Day English Camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 ก.ค. 66: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษานอกห้องเรียน ณ บ้านสวนอาจารย์พีท แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 3-5 พ.ย. 66: ค่าย STEM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ซับต้แคมป์ จ.นครราชสีมา
30 พ.ย.-1 ธ.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยจัดกิจกรรมศึกษาแหส่งเรียนรู้ภายนอก ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ และโรงไฟฟาพลังลม วายุวินด์ฟาร์    
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
1 ก.ย. 66: การแข่งขันกิจกรรมมัคคุเทศก์แนะนำ "ชุมชนบีซีจี" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนราชินีบน    
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
6-8 ต.ค. 66: เรียนรู้การวาดภาพลายเส้นทัศนียภาพทางธรรมชาตินอกห้องเรียน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 1 ก.พ. 67: นิทรรศการศิลปะครูและนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบและเทคโนโลยี
17-18 มิ.ย. 66: ตัวแทนนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน PIM Robot Playground 2023 8-10 ก.ย. 66: การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (World Robot Olympiad 2023 : WRO 2023)
17-20 พ.ย. 66: การแข่งขัน MaleX Robotic International Mubarmij 50 ณ อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์    
       
กิจกรรมศูนย์/งาน/แผนก
     ศูนย์แนะแนว
       
       
     งานจดหมายเหตุ
       
       
     งานห้องสมุด
       
       
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน
9-11 พ.ค. 66: กิจกรรม Leadership Camp 16 พ.ค. 66: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 5S
22-25 ก.ย. 66: ค่ายผู้นำ วชิราวุธวิทยาลัย    
       
กิจกรรมฝ่ายกิจกรรม
18-19 พ.ย. 66: การแข่งขันบอร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับเยาวชน ครั้งที่ 2 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 10 ม.ค. 67: การแข่งขันโต้วาทีระหว่างคณะ "ดวลวาทะวชิราวุธ" ประจำปีการศึกษา 2566 รอบชิงชนะเลิศ
       
กิจกรรมดนตรี
     ภายในโรงเรียน
       
       
     วงจุลดุริยางค์
15 ก.ย. 66: การแสดงดนตรีวงจุลดุริยางค์ (THE COLOURS OF LIFE)    
       
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงโยธวาทิต
       
     วงหัสดนตรี
       
     วงดนตรีไทยเด็กเล็ก
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงดนตรีไทย
       
       
     วงโยธวาทิต
       
       
กิจกรรมกีฬา
       
       
     ภายในโรงเรียน
     กรีฑา
       
     กีฬาครู-นักเรียน ม.6
       
     เทเบิลเทนนิส
29-31 ส.ค. 66: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566    
       
     บาสเกตบอล
13 ก.ค. 66: การอบรมกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียน (Train the Trainer) ประจำปีการศึกษา 2566 18 ส.ค.-7 ต.ค. 66: การแข่งขันบาสเกตบอลภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566
       
     แบดมินตัน
21-24 ส.ค. 66: การแข่งขันแบดมินตันภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566    
       
     ฟุตบอล
       
       
     มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
26 มิ.ย.-8 ก.ค. 66: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566    
       
     ระเบียบแถว
       
     ว่ายน้ำ
4 ก.พ. 67: การแข่งขันว่ายน้ำกระชับมิตร ครั้งที่ 1 ระหว่างวชิราวุธวิทยาลัย และ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย    
       
     ภายนอกโรงเรียน
     กรีฑา
       
       
     เทควันโด
       
       
     บาสเกตบอล
5 ก.ค.-24 ส.ค. 66: การแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างโรงเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี จัดโดยกรมพลศึกษา 3-4 .พ. 67: การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ Foremost Basketball 2024
       
     ฟุตบอล
9 ก.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยเข้าร่วมการประลองฟุตบอลกระชับมิตร ณ สนามฟุตบอล กองพลทหารม้าที่ 2 สนามเป้า กรุงเทพฯ 5 ส.ค. 66: การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร รุ่นอายุ 12 ปี Norwich Super Cup 2023
21-25 ส.ค. 66: การแข่งขันฟุตบอล SG. Football Youth Cup 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ 12 ปี ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 27 ส.ค. 66: การแข่งขันฟุตบอลบางบัวทองเอฟซี 5 ภาค คัพ 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี ณ สนามฟุตบอล 5 ภาค จ.นนทบุรี
21-22 .ค. 66: การแข่งขันฟุตบอล AssetWise Siamkeela Cup 2023 2 ธ.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งจันฟุตบอลเยาวชน Carabao Grassroots Football
       
       
     มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
8 ส.ค.-2 ก.ย. 66: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 21-23 ต.ค. 66: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ประเภทเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
24-29 ม.ค. 67: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 "กระบี่เกมส์"    
       
     ว่ายน้ำ
       
       
     สควอช
       
       
     กีฬาเด็กเล็ก
          มินิรักบี้
       
       
กิจกรรมสมาคม
     สมาคมโต้วาที
       
     สมาคมถ่ายรูป
       
     สมาคมบันเทิง
       
     สมาคมศิลปวัฒนธรรม
       
     สมาคมหนังสือพิมพ์
       
     สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
       
กิจกรรมพัฒนาทวีปัญญา
     กิจกรรม ...
       
          ิจกรรม ...
       
       
          ิจกรรม ...
       
       
          ิจกรรม ...
       
       
     กิจกรรม ...
       
       
     กิจกรรม ...
       
       
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
       
       
กิจกรรมศิลปะและออกแบบ
       
       
กิจกรรมทักษะการคิด
       
       
กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
     ระดับประถมศึกษา
       
       
     ระดับมัธยมศึกษา
       
       
กิจกรรมรักษาดินแดน
       
       
กิจกรรมลูกเสือ
1 ก.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมพิธีทบทวคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 6-8 ธ.ค. 55: วชิราวุธวิทยาลัยจัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับค่ายลูกเสือ
       
       
กิจกรรมต่างประเทศ