| ปีการศึกษา 2566 | 2567 |  

 

เยี่ยมชมโรงเรียน
1 พ.ย. 66: โรงเรียนปัญญาประทีปศึกษาดูงาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย    
 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     สายงานกิจการนักเรียน
8 มิ.ย. 66: การอบรม Drive Learning Growth with Generative AI 10 มิ.ย. 66: การอบรม "ความปลอดภัยจากอัคคีภัย" สำหรับบุคลากรและนักเรียน
10-11 มิ.ย. 66: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ "ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น"    
     สายงานวิชาการ
2-3 มิ.ย. 66: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (TLSOA) 12 ต.ค. 66: วชิราวุธฯ ศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
8 พ.ค. 66: งานการบรรยายพิเศษ "การรู้เท่าทัน Social Media" 16 พ.ค. 66: การปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566
21 พ.ค. 66: การตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 2 มิ.ย. 66: การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2566
8 มิ.ย. 66: การอบรม Drive Learning Growth with Generative AI 10 มิ.ย. 66: การอบรม "ความปลอดภัยจากอัคคีภัย" สำหรับบุคลากรและนักเรียน
10-11 มิ.ย. 66: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ "ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น" 25 มิ.ย. 66: พระอาจารย์ชยสาโร (พระธรรมพัชรญาณมุนี) บรรยายพิเศษ "แนวทางการบริหารโรงเรียนและกรศึกษา"
13 ก.ค. 66: พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 21 ก.ค. 66: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาฯ พระราทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย
3 ก.ย. 66: พระธรรมวชิรเมธี (เจ้าคุณมีชัย) บรรยายธรรม เรื่อง "ความอดทน" 16 ก.ย. 66: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี VC-MCKK ครั้งที่ 59
20 ก.ย. 66: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาฯ พระราทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย 27 ต.ค. 66: Joint Concert Vajiravudh College and Oundle School
1 พ.ย. 66: โรงเรียนปัญญาประทีปศึกษาดูงาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย 25 พ.ย. 66: พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
27 พ.ย. 66: กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2566 20 ธ.ค. 66: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย
29 ธ.ค. 66: พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย ปีที่ 113 13 ม.ค. 67: Gala Day 2024 : The Gala Returns
27 ม.ค. 67: วชิราวุธวิทยาลัย จัดแสดงละครวิพิธทัศนา "ด้วยรักและนาฏศิลป์ 21 ก.พ. 67: พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัล แก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
28 ก.พ. 67: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย    
     ภายนอกโรงเรียน
3 มิ.ย. 66: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 มิ.ย. 66: วชิราวุธวิทยาลัยศึกษาดูการงานบริหารจัดการองค์กรและการศึกษา ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
1 ก.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมพิธีทบทวคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 22 ก.ค. 66: พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
23 ก.ค. 66: พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 28 ก.ค. 66: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
11 ส.ค. 66: กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 12 ส.ค. 66: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
23-30 ส.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยได้รับเชิญเข้าร่วม Seiko Global Development Conference (SGDC) ครั้งที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น 28 ก.ย. 66: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมงานวันพระราชทานธงชาติไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี
12 ต.ค. 66: วชิราวุธฯ ศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 ต.ค. 66: วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
23 ต.ค. 66: พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566  13 พ.ย. 66: วชิราวุธวิทยาลัย ร่วมรับเสด็จฯ ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตร
25 พ.ย. 66: พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ สวนลุมพินี 26 พ.ย. 66: วชิราวุธฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ร.6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่ 98 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
5 ธ.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่ม ถวาย ร.9 เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ    
กิจกรรมคณะ
     ภายในโรงเรียน
          คณะเด็กโต
28 พ.ค. 66: พิธีทำบุญคณะ ปีการศึกษา 2566    
          คณะเด็กเล็ก
19 พ.ย. 66: พิธีทำบุญคณะเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2566    
กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
2-3 มิ.ย. 66: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (TLSOA) 25 ส.ค. 66: นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (EDU FAIR)
12 ก.ย. 66: VC SINGING CONTEST 2023 21 ก.ย. 66: วชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัล จากการแข่งขันนำเสนอโครงการ (Pitching) ภายใต้หัวข้อ Cyber Bullying
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7-8 ต.ค. 66: ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน A-Math ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์    
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 ม.ค. 67: กิจกรรม One Day English Camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 ก.ค. 66: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษานอกห้องเรียน ณ บ้านสวนอาจารย์พีท แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 3-5 พ.ย. 66: ค่าย STEM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ซับต้แคมป์ จ.นครราชสีมา
30 พ.ย.-1 ธ.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยจัดกิจกรรมศึกษาแหส่งเรียนรู้ภายนอก ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ และโรงไฟฟาพลังลม วายุวินด์ฟาร์    
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
1 ก.ย. 66: การแข่งขันกิจกรรมมัคคุเทศก์แนะนำ "ชุมชนบีซีจี" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนราชินีบน    
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
6-8 ต.ค. 66: เรียนรู้การวาดภาพลายเส้นทัศนียภาพทางธรรมชาตินอกห้องเรียน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 1 ก.พ. 67: นิทรรศการศิลปะครูและนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบและเทคโนโลยี
17-18 มิ.ย. 66: ตัวแทนนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน PIM Robot Playground 2023 8-10 ก.ย. 66: การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (World Robot Olympiad 2023 : WRO 2023)
17-20 พ.ย. 66: การแข่งขัน MaleX Robotic International Mubarmij 50 ณ อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์    
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน
9-11 พ.ค. 66: กิจกรรม Leadership Camp 16 พ.ค. 66: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 5S
22-25 ก.ย. 66: ค่ายผู้นำ วชิราวุธวิทยาลัย    
กิจกรรมฝ่ายกิจกรรม
18-19 พ.ย. 66: การแข่งขันบอร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับเยาวชน ครั้งที่ 2 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 10 ม.ค. 67: การแข่งขันโต้วาทีระหว่างคณะ "ดวลวาทะวชิราวุธ" ประจำปีการศึกษา 2566 รอบชิงชนะเลิศ
กิจกรรมดนตรี
     วงจุลดุริยางค์
15 ก.ย. 66: การแสดงดนตรีวงจุลดุริยางค์ (THE COLOURS OF LIFE)    
กิจกรรมกีฬา
     ภายในโรงเรียน
     เทเบิลเทนนิส
29-31 ส.ค. 66: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566    
     บาสเกตบอล
13 ก.ค. 66: การอบรมกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียน (Train the Trainer) ประจำปีการศึกษา 2566 18 ส.ค.-7 ต.ค. 66: การแข่งขันบาสเกตบอลภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566
     แบดมินตัน
21-24 ส.ค. 66: การแข่งขันแบดมินตันภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566    
     รักบี้ฟุตบอล
26 มิ.ย.-8 ก.ค. 66: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566    
     ว่ายน้ำ
4 ก.พ. 67: การแข่งขันว่ายน้ำกระชับมิตร ครั้งที่ 1 ระหว่างวชิราวุธวิทยาลัย และ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย    
     ภายนอกโรงเรียน
     บาสเกตบอล
5 ก.ค.-24 ส.ค. 66: การแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างโรงเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี จัดโดยกรมพลศึกษา 3-4 .พ. 67: การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ Foremost Basketball 2024
     ฟุตบอล
9 ก.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยเข้าร่วมการประลองฟุตบอลกระชับมิตร ณ สนามฟุตบอล กองพลทหารม้าที่ 2 สนามเป้า กรุงเทพฯ 5 ส.ค. 66: การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร รุ่นอายุ 12 ปี Norwich Super Cup 2023
21-25 ส.ค. 66: การแข่งขันฟุตบอล SG. Football Youth Cup 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ 12 ปี ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 27 ส.ค. 66: การแข่งขันฟุตบอลบางบัวทองเอฟซี 5 ภาค คัพ 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี ณ สนามฟุตบอล 5 ภาค จ.นนทบุรี
21-22 .ค. 66: การแข่งขันฟุตบอล AssetWise Siamkeela Cup 2023 2 ธ.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งจันฟุตบอลเยาวชน Carabao Grassroots Football
     รักบี้ฟุตบอล
8 ส.ค.-2 ก.ย. 66: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 21-23 ต.ค. 66: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ประเภทเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
24-29 ม.ค. 67: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 "กระบี่เกมส์"    
กิจกรรมลูกเสือ
1 ก.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมพิธีทบทวคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 6-8 ธ.ค. 55: วชิราวุธวิทยาลัยจัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับค่ายลูกเสือ
24 เม.ย. 67: วชิราวุธฯ ร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส (PET) เพื่อผลิตเป็นผ้าห่มให้ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ