โดย อ.วรชาติ มีชูบท

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๖๑ - ๘๐ | ๘๑ - ๑๐๐ | ๑๐๑ - ๑๒๐ | ๑๒๑ - ๑๔๐ |

| ๑๔๐ - ๑๖๐ | ๑๖๑ - ๑๖๖ |

ก่อนหน้า  |  ๖๑  |  ๖๒  |  ๖๓  |  ๖๔  |  ๖๕  |  ๖๖  |  ๖๗  |  ๖๘  |  ๖๙  |  ๗๐  |  ถัดไป  |

 

๖๖. ๑๐๐ ปี สายสัมพันธ์

กองทัพบกสยาม - บริเตนใหญ่ (๑)

 

 

พระราชโทรเลขของสมเด็จพระเจ้ายอร์ชที่ ๕

ทรงอัญเชิญให้ทรงรับพระยศเป็นเป็น นายพลเอกพิเศษแห่งกองทัพบกอังกฤษ

 

 

          เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับโทรเลขฉบับหนึ่งจากสมเด็จพระเจ้ายอร์ชที่ ๕ พระราชาธิบดีแห่งกรุงบริเตนใหญ่ มีความที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วว่า

 

                                                                                                          "กรุงลอนดอน

 

                                                                                                                 วันที่ ๒๒ กันยายน

 

สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม

 

          เพื่อเปนพยานแห่งความไมตรีของหม่อมฉัน และเพื่อเปนที่รฤกในการที่พระองค์ได้เกี่ยวข้องอยู่กับกองทัพบกอังกฤษ หม่อมฉันมีความปรารถนาขออัญเชิญให้พระองค์ทรงรับพระยศเปนนายพลเอกพิเศ และแม้ต้องด้วยพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านแล้ว ก็ถวายอนุญาตให้ทรงเครื่องของกรมทหารราบเบาเดอรัมอันเปนเหล่าซึ่งพระองค์ได้เคยทรงบังคับบัญชามาแล้วนั้นด้วย.

 

                                                                                                          (พระบรมนามาภิธัย) ยอร์ช ป.ร."

 

 

ทรงเครื่องเต็มยศนายพลเอก นายทหารพิเศษแห่งกองทัพบกอังกฤษ

ทรงสายสะพายราชวิคตอเรียน ชั้นสูงสุด (Knights Grand Cross of the Royal Victorian Order)

ทรงประดับพระดารา Knights Grand Cross of the Royal Victorian Order

Knight Grand Cross of the Order of the Bath และมหาจักรีบรมราชวงศ์

 

 

          เมื่อทอดพระเนตรพระราชโทรเลขของสมเด็จพระเจ้ายอร์ชที่ ๕ แล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชโทรเลขทรงตอบ มีคำแปลเป็นภาษาไทยดังนี้

 

                                                                                                          "กรุงเทพฯ

 

                                                                                                                 วันที่ ๒๓ กันยายน

 

สมเด็จพระเจ้ากรุงเกรตบริเตนและไอร์แลนด์

 

          หม่อมฉันขอแสดงความรู้สึกอันลึกซึ้งจริงใจในการที่พระองค์ได้ทรงแสดงพระราชอัธยาศัยไมตรีต่อหม่อมฉันอีกครั้งหนึ่ง คือการที่ได้ประทานยศนายพลเอกพิเศษในกองทัพบกของพระองค์ พร้อมด้วยพระราชานุญาตให้แต่งเครื่องยศของกรมทหารราบเบาดะรัม หม่อมฉันพอใจในเกียรติยศซึ่งพระองค์ประทานนี้ยื่งนัก เพราะเปนเครื่องผูกพันในระหว่างหม่อมฉันกับกองทัพอันแกล้วกล้าของพระองค์ และกับกรมทหารซึ่งหม่อมฉันได้เคยประจำอยู่นั้นเปนพิเศษอีกขั้นหนึ่ง

 

          เพื่อแสดงไมตรีจิตแห่งหม่อมฉัน ๆ ก็มีความปรารถนาที่จะขอเชิญให้พระองค์ทรงรับพระยศเปนนายพลเอกพิเศษในกองทัพบกของหม่อมฉัน.

 

                                                                                                          (พระบรมนามาภิธัย) วชิราวุธ ป.ร."

 

 

(ซ้าย) ทรงเครื่องเต็มยศนายพลเอก นายทหารพิเศษกรมทหารราบเบาเดอรัม (Duhram Light Infantry)

ทรงสายสะพายราชวิคตอเรียนชั้นสูงสุด (Knights Grand Cross of the Royal Victorian Order)

ทรงประดับพระดารา Knights Grand Cross of the Royal Victorian Order มหาจักรีบรมราชวงศ์

และ Knight Grand Cross of the Order of the Bath

(ขวา) ทรงเครื่องปกติ นายพลเอก นายทหารพิเศษกรมทหารราบเบาเดอรัม (Duhram Light Infantry)

 

 

          ต่อจากนั้นกระทรวงกะลาโหมได้ออกประกาศคำสั่ง เรื่อง ตั้งนายพลเอกพิเศษ ในราชกิจจานุเบกษา มีความดังนี้

 

"คำสั่ง

เรื่อง ตั้งนายพลเอก

 

ที่ ๑๓๙/๑๔๖๖                                                                                            ศาลาว่าการกะลาโหมกรุงเทพฯ

 

                                                                                        วันที่ ๒๗ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

 

          ด้วยพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษได้ทรงถวายยศนายพลเอกพิเศษในกองทัพบกอังกฤษ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงรับดำรงพระยศนายพลเอกพิเศษในกองทัพบกอังกฤษแล้ว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ได้ทรงถวายยศนายพลเอกตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกองทัพบกสยาม แด่สมเด็จพระเจ้ายอร์ชที่ ๕ พระเจ้าแผ่นดินอังกฤษทรงดำรงพระยศนี้แล้ว เพราะฉะนั้นให้เจ้าน่าที่ปฏิบัติการที่จะมีเกี่ยวข้องต่อไปนั้น ให้ต้องตามพระบรมราชโองการต่อไป

 

                                                                                        (ลงนาม) นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิต

                                                                                                             เสนาบดีกระทรวงกะลาโหม"

 

 

สมเด็จพระเจ้ายอร์ชที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

          การที่ทรงได้รับพระเกียรติยศจากสมเด็จพระเจ้ายอร์ชที่ ๕ ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นพระเกียรติยศเฉพาะพระองค์แล้ว ยังนับได้ว่า มหาอำนาจตะวันตก เช่น ประเทศอังกฤษได้ให้การยอมรับประเทศและกองทัพบกสยามว่าเป็นชาติและกองทัพที่มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศแล้ว จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ราชเลขานุการส่งข่าวไปประกาศเผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ์ ดังนี้

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงรับพระยศเปนนายพลเอกพิเศษ

ในกองทัพบกอังกฤษ

 

--------------------------------

 

          ได้ทราบว่า สมเด็จพระเจ้ายอร์ชพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษ ได้ทรงแสดงพระราชอัธยาศรัยไมตรีมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ทรงอันเชิญให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระยศเปนนายพลเอกพิเศษในกองทัพบกอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงแสดงพระราชไมตรีตอบแทนทรงเชิญพระเจ้ายอร์ชให้ทรงดำรงพระยศเปนนายพลเอกพิเศษในกองทัพบกไทย

 

          การที่สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแห่งประเทศทั้ง ๒ ทรงบำรุงทางพระราชไมตรีให้แน่นแฟ้นสนิทสนมยิ่งขึ้นเช่นนี้ ย่อมเปนที่ชื่นชมแห่งประชาชนอยู่ประการ ๑ แล้ว ทั้งอีกประการ ๑ ซึ่งเราทั้งหลายควรรู้สึกพอใจ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเปนพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกในทวีปอาเชียที่จะได้ทรงรับพระยศพิเศษในกองทัพบกของประเทศยุโรป..."

 

 

          นอกจากนั้นยังได้ทรงมีพระราชโทรเลขพระราชทานไปยัง นายพลโท พระยาสุรินทราชา [] (ม.ร.ว.สิทธิ์ สุทัศน์) สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลภูเก็ต ผู้ซึ่งได้ตามเสด็จไปศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยแซนด์ฮิร์สต์ มีความดังนี้

 

 

 

 

 


[ ]  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร

 

 

ก่อนหน้า  |  ๖๑  |  ๖๒  |  ๖๓  |  ๖๔  |  ๖๕  |  ๖๖  |  ๖๗  |  ๖๘  |  ๖๙  |  ๗๐  |  ถัดไป  |

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๖๑ - ๘๐ | ๘๑ - ๑๐๐ | ๑๐๑ - ๑๒๐ | ๑๒๑ - ๑๔๐ |

| ๑๔๐ - ๑๖๐ | ๑๖๑ - ๑๖๖ |