บทความปัจจุบัน | บทความตอนที่   | | | | | | | | | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ |

 

คนเก่งวชิราวุธ

เด็กชายตนุภัทร  ตระกุลธงชัย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ คณะจงรักภักดี

       
          เด็กชายตนุภัทร ตระกูลธงชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สอบได้ลำดับที่ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ และได้รางวัลเหรียญทองการสอบ วัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) กระทรวงศึกษาธิการ

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และดร.อัญชลี  ประกายเกียรติ รองผู้บังคับการด้านวิชาการ ได้แสดงความยินดีกับ เด็กชายตนุภัทร  ตระกูลธงชัย ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย และชมเชยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับวชิราวุธวิทยาลัยในครั้งนี้