| ปีการศึกษา 2565 | 2566 |  

 

เยี่ยมชมโรงเรียน
       
       
การประชุม
โรงเรียน
       
       
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     สายงานกิจการนักเรียน
8 มิ.ย. 66: การอบรม Drive Learning Growth with Generative AI 10 มิ.ย. 66: การอบรม "ความปลอดภัยจากอัคคีภัย" สำหรับบุคลากรและนักเรียน
10-11 มิ.ย. 66: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ "ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น"    
       
     สายงานวิชาการ
2-3 มิ.ย. 66: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (TLSOA)    
       
     สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
       
       
     สายงานบริหาร
          สถานพยาบาล
       
       
ศึกษาดูงาน
    โรงเรียน
       
     ฝ่ายกิจการนักเรียน
          คณะเด็กเล็ก
       
          โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
       
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
       
ทัศนศึกษา
       
ทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร
       
       
พิธีส่งใบคะแนน
       
       
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
8 พ.ค. 66: งานการบรรยายพิเศษ "การรู้เท่าทัน Social Media" 16 พ.ค. 66: การปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566
21 พ.ค. 66: การตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 2 มิ.ย. 66: การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2566
8 มิ.ย. 66: การอบรม Drive Learning Growth with Generative AI 10 มิ.ย. 66: การอบรม "ความปลอดภัยจากอัคคีภัย" สำหรับบุคลากรและนักเรียน
10-11 มิ.ย. 66: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ "ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น" 25 มิ.ย. 66: พระอาจารย์ชยสาโร (พระธรรมพัชรญาณมุนี) บรรยายพิเศษ "แนวทางการบริหารโรงเรียนและกรศึกษา"
13 ก.ค. 66: พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 21 ก.ค. 66: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาฯ พระราทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย
3 ก.ย. 66: พระธรรมวชิรเมธี (เจ้าคุณมีชัย) บรรยายธรรม เรื่อง "ความอดทน" 16 ก.ย. 66: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี VC-MCKK ครั้งที่ 59
20 ก.ย. 66: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาฯ พระราทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย    
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
3 มิ.ย. 66: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 มิ.ย. 66: วชิราวุธวิทยาลัยศึกษาดูการงานบริหารจัดการองค์กรและการศึกษา ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
1 ก.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมพิธีทบทวคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 22 ก.ค. 66: พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
23 ก.ค. 66: พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 28 ก.ค. 66: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
11 ส.ค. 66: กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 12 ส.ค. 66: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
23-30 ส.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยได้รับเชิญเข้าร่วม Seiko Global Development Conference (SGDC) ครั้งที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น    
       
       
กิจกรรมคณะ
     ภายในโรงเรียน
          คณะเด็กโต
28 พ.ค. 66: พิธีทำบุญคณะ ปีการศึกษา 2566    
       
          คณะเด็กเล็ก
       
       
กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
2-3 มิ.ย. 66: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (TLSOA) 25 ส.ค. 66: นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (EDU FAIR)
       
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัยและคุณภาพชีวิต
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 ก.ค. 66: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษานอกห้องเรียน ณ บ้านสวนอาจารย์พีท แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ    
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
1 ก.ย. 66: การแข่งขันกิจกรรมมัคคุเทศก์แนะนำ "ชุมชนบีซีจี" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนราชินีบน    
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
       
       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบและเทคโนโลยี
17-18 มิ.ย. 66: ตัวแทนนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน PIM Robot Playground 2023 8-10 ก.ย. 66: การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (World Robot Olympiad 2023 : WRO 2023)
       
กิจกรรมศูนย์/งาน/แผนก
     ศูนย์แนะแนว
       
       
     งานจดหมายเหตุ
       
       
     งานห้องสมุด
       
       
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน
9-11 พ.ค. 66: กิจกรรม Leadership Camp 16 พ.ค. 66: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 5S
       
       
กิจกรรมฝ่ายกิจกรรม
       
       
กิจกรรมดนตรี
     ภายในโรงเรียน
       
       
     วงจุลดุริยางค์
15 ก.ย. 66: การแสดงดนตรีวงจุลดุริยางค์ (THE COLOURS OF LIFE)    
       
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงโยธวาทิต
       
     วงหัสดนตรี
       
     วงดนตรีไทยเด็กเล็ก
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงดนตรีไทย
       
       
     วงโยธวาทิต
       
       
กิจกรรมกีฬา
       
       
     ภายในโรงเรียน
     กรีฑา
       
     กีฬาครู-นักเรียน ม.6
       
     เทเบิลเทนนิส
29-31 ส.ค. 66: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566    
       
     บาสเกตบอล
13 ก.ค. 66: การอบรมกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียน (Train the Trainer) ประจำปีการศึกษา 2566    
       
     แบดมินตัน
21-24 ส.ค. 66: การแข่งขันแบดมินตันภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566    
       
     ฟุตบอล
       
       
     มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
26 มิ.ย.-8 ก.ค. 66: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566    
       
     ระเบียบแถว
       
     ว่ายน้ำ
       
     ภายนอกโรงเรียน
     กรีฑา
       
       
     เทควันโด
       
       
     บาสเกตบอล
5 ก.ค.-24 ส.ค. 66 : การแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างโรงเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี จัดโดยกรมพลศึกษา    
       
     ฟุตบอล
9 ก.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยเข้าร่วมการประลองฟุตบอลกระชับมิตร ณ สนามฟุตบอล กองพลทหารม้าที่ 2 สนามเป้า กรุงเทพฯ 5 ส.ค. 66: การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร รุ่นอายุ 12 ปี Norwich Super Cup 2023
21-25 ส.ค. 66: การแข่งขันฟุตบอล SG. Football Youth Cup 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ 12 ปี ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 27 ส.ค. 66: การแข่งขันฟุตบอลบางบัวทองเอฟซี 5 ภาค คัพ 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี ณ สนามฟุตบอล 5 ภาค จ.นนทบุรี
       
     มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
8 ส.ค.-2 ก.ย. 66: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566    
       
     ว่ายน้ำ
       
       
     สควอช
       
       
     กีฬาเด็กเล็ก
          มินิรักบี้
       
       
กิจกรรมสมาคม
     สมาคมโต้วาที
       
     สมาคมถ่ายรูป
       
     สมาคมบันเทิง
       
     สมาคมศิลปวัฒนธรรม
       
     สมาคมหนังสือพิมพ์
       
     สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     กิจกรรม I.A.
       
          I.A. ระดับ Bronze
       
       
          I.A. ระดับ Silver
       
       
          I.A. ระดับ Gold
       
       
     ชมรม RC วิทยุบังคับ
       
       
     ชมรมพิพิธทัศนา
       
       
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
       
       
กิจกรรมศิลปะและออกแบบ
       
       
กิจกรรมทักษะการคิด
       
       
กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
     ระดับประถมศึกษา
       
       
     ระดับมัธยมศึกษา
       
       
กิจกรรมรักษาดินแดน
       
       
กิจกรรมลูกเสือ
1 ก.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมพิธีทบทวคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566    
       
กิจกรรมต่างประเทศ